Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności"), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Click Taxi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krynoliny 7, 03-644 Warszawa oraz sposób ich przetwarzania zwanym dalej Korporacją taxi,
 2. Korporacja taxi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
 3. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez korporacje taxi jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom i jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania usługi przewozu osób taxi.
 4. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

II. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach i podstawach prawnych:
 • związanych z zawarciem i realizacją Umowy przewozu
 • rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy
 • marketingu bezpośredniego naszych usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 1.  imię i nazwisko
 2. b) adres e-mail
 3. c) numer telefonu
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usługi przewozu, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 2. Administrator nie planuje obecnie przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).
 3. Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim celem realizowania kampanii reklamowych nie związanych z systemem Patrol GPS.

IV. Zmiany polityki prywatności

Korporacja taxi zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O zmianach w Polityce prywatności Korporacja taxi informować będzie na stronie www oraz w wiadomościach email.  

V. Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności, Korporacja taxi prosi o kontakt pod adresem: biuro@clicktaxi.pl

cli2x